Polski | Japanese (日本語)

Przepisy imigracyjne

Październik 2007
Biuro Imigracyjne, Ministerstwo Sprawiedliwości


1. Zasady ogólne

W dniu 24 maja 2006 roku zostały wprowadzone poprawki do Ustawy o kontroli ruchu granicznego i uchodźcach, które zaczną obowiązywać od 20 listopada 2007 roku.

Znowelizowana Ustawa zawiera przepisy określające zakres działań mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie terroryzmowi. Jednym ze środków będzie zbieranie danych identyfikacyjnych podczas kontroli na granicy.

Nowa procedura kontroli przy wjeździe do Japonii przewiduje pobieranie odcisków palców i fotografowanie twarzy osób ubiegających się o pozwolenie na wjazd, a następnie przeprowadzenie kontroli przez urzędnika imigracyjnego.

Jeśli cudzoziemiec, zobowiązany przez nową Ustawę do poddania się procedurze pobrania odcisków i sfotografowania twarzy, odmówi przekazania danych identyfikacyjnych, to zostanie mu wydana odmowa pozwolenia na wjazd i będzie on zmuszony opuścić Japonię.


2. Osoby objęte obowiązkiem składania danych identyfikacyjnych


Przepisom ustawy podlegają wszystkie osoby wjeżdżające do Japonii, z wyjątkiem osób:

1) posiadających zezwolenie na osiedlenie się z powodów szczególnych

2) niepełnoletnich do 16 roku życia

3) przebywających w Japonii w celu pełnienia obowiązków dyplomatycznych lub służbowych

4) zaproszonych przez szefów organów administracji państwowej

5) uznanych w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości za pełniące takie same funkcje jak w punkcie 3 lub 4.


3. Nowa procedura imigracyjna.


Urzędnik imigracyjny podczas kontroli osoby ubiegającej się o pozwolenie na wjazd do Japonii postępuje w następujący sposób:

1) Prosi o okazanie paszportu.

2) Wyjaśnia procedurę, a następnie pobiera odciski palców wskazujących obu rąk na cyfrowym czytniku odcisków. Pobrane odciski palców będą odczytywane i przechowywane w systemie informatycznym.

3) Wykonuje zdjęcie za pomocą aparatu umieszczonego na cyfrowym czytniku odcisków palców.

4) Następnie przeprowadza krótki wywiad.

5) Na zakończenie procedury, zwraca paszport osobie ubiegającej się o wjazd.


Dlaczego wprowadzono nowy system kontroli imigracyjnej?
Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury imigracyjnej.


Pyt. Dlaczego podczas kontroli imigracyjnej pobierane są odciski palców i robione jest zdjęcie?
Odp. Gromadzenie danych osobowych, takich jak odciski palców i zdjęcie twarzy, cudzoziemców odwiedzających Japonię pozwoli na identyfikację osób, które mogą stanowić zagrożenie, np. terrorystów lub osób podróżujących z cudzym paszportem. To pomoże zapobiec atakom terrorystycznym.


Pyt. Co się stanie jeśli nie można pobrać odcisków palców wskazujących obu rąk?
Odp. Jeśli nie można pobrać odcisku palca wskazującego np. z powodu jego braku, to zostanie pobrany odcisk innego palca, zgodnie z kolejnością wskazaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Należy poinformować urzędnika imigracyjnego o takim problemie.


Pyt. Co się stanie w przypadku odmowy na pobranie odcisków palców lub zdjęcia twarzy?
Odp. Urzędnik imigracyjny dokładnie zbada okoliczności i podejmie decyzję, czy dana osoba może być zwolniona z tego obowiązku. Jeśli mimo braku przesłanek do zwolnienia, dana osoba odmówi przekazania danych identyfikujących, to zostanie jej wydana odmowa wjazdu do Japonii i będzie zmuszona opuścić Japonię.


Pyt. W jaki sposób będą przechowywane i chronione dane osobowe, pobrane podczas kontroli imigracyjnej?
Odp. Pobrane dane identyfikujące (odciski palców i zdjęcie) to bardzo ważne dane osobowe. Jako takie będą odpowiednio przechowywane i chronione, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych przechowywanych przez urzędy administracji państwowej, będącej podstawowym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Podjęte zostaną wszystkie konieczne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych.Więcej informacji można uzyskać w:
Dział Spraw Ogólnych, Biuro Imigracyjne, Ministerstwo Sprawiedliwości
1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8977
Tel. +81 (0) 3-3580-4111
URL: http://www.moj.go.jp/