Ambasada

Studia licencjackie


Ambasada Japonii ogłasza nabór na stypendium dla studentów studiów licencjackich.

Studenci - stypendyści, odbywają roczny kurs przygotowawczy obejmujący m.in. naukę języka japońskiego, a po ukończeniu 4-letnich studiów na wyższej uczelni w Japonii (studia medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne trwają 6 lat) otrzymują stopień naukowy. Wszystkie zajęcia na uczelni prowadzone są w języku japońskim.


Procedura i terminy dotyczące stypendium:


1. Dostarczenie/przesłanie kompletu dokumentów do Ambasady Japonii w Polsce


Adres: Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa.
Termin: 8 czerwca (piątek) 2018 r. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do ambasady.

Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową

Prosimy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w poniższej instrukcji. Z uwagi na wymóg ukończenia szkoły średniej przed wyjazdem do Japonii, generalnie o udział w stypendium mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści lub absolwenci szkół średnich.

Wymagane dokumenty:


(1) Formularz zgłoszeniowy (na wyznaczonym formularzu) ze zdjęciem1 oryginał
1 kopia
(2) Formularz bezpośredniego przydziału uczelni (na wyznaczonym formularzu) – tylko osoby, które chcą pominąć etap kursu przygotowawczego.1 oryginał
1 kopia
(3) Świadectwa szkolne ze wszystkich lat nauki w szkole średniej1 oryginał
1 kopia
(4) Świadectwo ukończenia ostatnio uczęszczanej szkoły średniej
(lub zaświadczenie o przewidywanym terminie ukończenia)
1 oryginał
1 kopia
(5) List polecający od dyrektora lub wychowawcy ostatnio uczęszczanej szkoły średniej (format dowolny, dostępny wzór)1 oryginał
1 kopia
(6) Karta badań lekarskich (na wyznaczonym formularzu)1 oryginał
1 kopia
(7) Zaświadczenie o byciu studentem (osoby będące studentami uczelni wyższej)1 oryginał
1 kopia
(8) Świadectwo maturalne (osoby, które takowe posiadają)1 oryginał
1 kopia
(9) Certyfikat potwierdzające kompetencje językowe (osoby, które takowy posiadają)2 kopia

Formularze dostępne do pobrania stąd.


Uwagi do wypełniania formularza aplikacyjnego:


Pozostałe uwagi:

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku japońskim lub angielskim. Do dokumentów sporządzonych w innych językach należy dołączyć japońskie lub angielskie tłumaczenie (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane).

Dokumenty należy ponumerować odpowiednio od (1) do (9) w prawym górnym rogu.

Formularz bezpośredniego przydziału uczelni przeznaczony jest tylko dla osób, które dysponują bardzo dobrą znajomością j. japońskiego i chcą rozpocząć od razu właściwe studia, z pominięciem kursu przygotowawczego. Lista uczelni, na które możliwy jest przydział bezpośredni, będzie dostępna w czerwcu-lipcu, może się więc zdarzyć, że formularz trzeba będzie dosłać później, po złożeniu reszty dokumentów. W przypadku stwierdzenia, że kandydat nie posiada wystarczających umiejętności, zostanie on zakwalifikowany do kursu przygotowawczego.

Badania lekarskie można wykonać w dowolnej placówce służby zdrowia, zarówno publicznej, jak i niepublicznej.

Formularze przesyłane pocztą należy bezwzględnie wysłać przesyłką priorytetową (decyduje data wpłynięcia dokumentów do ambasady)


2. Egzaminy na wybrany kierunek studiów i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzaminy planowane są na ostatni tydzień czerwca. Ambasada dokona wstępnej selekcji kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. O dokładnych terminach egzaminów kwalifikacyjnych poinformowane zostaną jedynie wybrane osoby.


Przedmioty egzaminacyjne:

Kierunki humanistyczneKierunki ścisłe AKierunki ścisłe B i C
matematyka (poziom A)
j. angielski
j. japoński
matematyka (poziom B)
j. angielski
j. japoński
fizyka
chemia
matematyka (poziom B)
j. angielski
j. japoński
chemia
biologia

Testy z lat poprzednich można znaleźć tutaj. (Tabela zatytułowana "Undergraduate Students")


3. Zawiadomienie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie decyzji Japońskiego Ministerstwa Edukacji.

Termin: grudzień 2018 - styczeń 2019


4. Wyjazd do Japonii.

Termin: początek kwietnia 2019


Pozostałe uwagi. WAŻNE!

a) Osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego powinny ubiegać się o stypendium w ambasadzie japońskiej w kraju swojego obywatelstwa (np. obywatele Czech mogą aplikować w ambasadzie japońskiej w Czechach). Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego nie mogą ubiegać się o stypendium w Ambasadzie Japonii w Polsce.

b) Wśród osób, które uzyskały stypendium w Japonii, rokrocznie zdarzają się przypadki nieuzasadnionego przerwania studiów, bądź też długotrwałej, niczym nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Sytuacje takie są kłopotliwe nie tylko dla uczelni, która przyjmuje studenta, ale dla wszystkich stron zaangażowanych w zorganizowanie pobytu studenta w Japonii. Gdyby wyżej wymienione sytuacje dotyczyły studentów z Polski to mogłyby spowodować wykluczenie kandydatów z Polski z programu stypendialnego w przyszłości. Dlatego prosimy, aby do egzaminów podchodziły osoby w pełni odpowiedzialne i świadome tego, że ich stypendium opłacane jest z publicznych finansów kraju (japońskich podatków).

c) Pobyt na stypendium trwa pięć lat (w przypadku medycyny, stomatologii i weterynarii pobyt trwa siedem lat). Nie przewiduje się możliwości przerwania studiów w trakcie ich trwania, dlatego też prosimy, aby do egzaminu podchodziły osoby, które są pewne swojej decyzji o odbyciu całego toku studiów.