18. edycja konkursu Japan International MANGA Award

2024/4/12

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii ogłasza rozpoczęcie 18. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA (Japan International MANGA Award). Zachęcamy wszysztkich do nadsyłania zgłoszeń.
 

1. Warunki dotyczące zgłaszanych prac

 • Manga zgłaszana do konkursu musi mieć co najmniej 16 stron. Zgłaszane mogą być zarówno pozycje już wydane, jak i te, które jeszcze nie ukazały się drukiem, z wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.
 • Zgłaszane prace muszą pochodzić z ostatnich trzech lat (2021-2024).
 • Zgłaszane prace nie mogą naruszać cudzej własności intelektualnej.
 • Zgłaszane prace muszą być oryginalną twórczością autora/autorów. Prace wykonane w większości przy użyciu AI (włączając w to scenariusz, kompozycję oraz rysunki) nie będą przyjmowane. Dopuszczalne jest natomiast użycie obrazów generowanych przez AI jako materiału uzupełniającego w niektórych częściach pracy. W przypadku korzystania z AI, należy zadeklarować ten fakt w odpowiednim punkcie formularza zgłoszeniowego.
 • Zgłoszenia muszą być nadsyłane w formie elektronicznej (PDF) lub drukowanej. Prace nadesłane w formie elektronicznej będą drukowane dla celów selekcji.
 • Tylko jedno zgłoszenie od każdego twórcy zostanie przyjęte. W przypadku wielokrotnych zgłoszeń, drugie i kolejne zgłoszenia będą odrzucane.

2. Warunki dotyczące twórców

 • Autor scenariusza lub rysownik muszą być obywatelami innego kraju niż Japonia. W przypadku otrzymania Złotej lub Srebrnej Nagrody, jedynie twórca bez japońskiego obywatelstwa może być zaproszony na ceremonię wręczenia nagród.
 • Aplikujący musi posiadać prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz być uprawnionym do udzielenia Komitetowi Wykonawczemu Japan International MANGA Award zezwolenia na korzystanie z niej.
 • Wydawnictwa mogą nadsyłać zgłoszenia jedynie po uzyskaniu zgody posiadacza praw autorskich.
 • Aplikujący, jako osoba uprawniona do rozporządzania nadesłaną pracą, udziela Komitetowi Wykonawczemu Japan International MANGA Award prawa do wykorzystania (reprodukcji, tłumaczenia, prezentowania oraz publicznego udostępniania) całości pracy w celach niekomercyjnych, takich jak promocja Japan International MANGA Award oraz kultury mangowej w Japonii i poza jej granicami, za pośrednictwem wszelkich mediów i kanałów dystrybucji, przez nieograniczony czas, nieodpłatnie oraz bez żadnych ograniczeń.
 • Aplikujący, jako osoba uprawniona do rozporządzania nadesłaną pracą, przyjmuje do wiadomości, że nadesłana papierowa wersja pracy nie zostanie zwrócona i może być przkazana m.in. instytucjom publicznym celem publicznej prezentacji.

3. Sposób aplikacji (proszę zapoznać się również z dodatkowymi informacjami: LINK)

1) Prace należy nadsyłać w terminie 12 kwietnia - 5 lipca 2024 r. (prace muszą wpłynąć w tych dniach).

2) Należy przesłać następujące dokumenty:

 • Fomularz aplikacyjny (link do formularza)
 • Mangę - na jeden z trzech poniższych sposobów:
​​     a) Dwa egzemplarze w formie wydruku
     b) Jeden egzemplarz w formie elektronicznej (format PDF)
     
c) Jeden egzemplarz w formie wydruku oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (PDF)

3) Adres nadsyłania prac w formie papierowej
   
    i. Osoby zamieszkałe poza Japonią:

    Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii
    Al. Ujazdowskie 51
    00-536 Warszawa

    ii. Osoby zamieszkałe w Japonii:

    Attn: PIC of “The 18th Japan International MANGA Award”
    Cultural Affairs and Overseas Public Relations Division,
    Director General for Cultural Affairs, Minister’s Secretariat
    Ministry of Foreign Affairs in Japan
    2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
    * Nie wolno dostarczać prac osobiście. 

4) Uwagi

a. Wykorzystanie danych osobowych
     Komitet Wykonawczy Japan International MANGA Award wykorzystuje dane osobowe podane w formularzu aplikacyjny w poniższych celach: do kontaktu z twórcami w przypadku zdobycia przez nich nagrody oraz podczas innych czynności związanych z procedurą wyłaniania zwycięzców oraz w celach administracyjnych. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane stronom trzecim w celach innych niż opisane powyżej w przypadkach opartych na przepisach ustawowych i wykonawczych, gdy istnieją uzasadnione podstawy do wykorzystania przez agencje administracyjne, niezależne agencje administracyjne, lokalne podmioty publiczne lub lokalne niezależne agencje administracyjne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedur lub działalności w ramach ich jurysdykcji, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, lub gdy istnieją inne szczególne powody, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych w Japonii. Przesyłając formularz zgłoszeniowy, wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany powyżej.

b. Anulowanie nagrody
    W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących powyższych oświadczeń i gwarancji, takich jak plagiat wskazany przez osobę trzecią, nagroda może zostać cofnięta nawet po ogłoszeniu ostatecznych wyników. Wnioskodawca nie może wnieść sprzeciwu wobec cofnięcia. W przypadku, gdy wnioskodawca naruszy niniejszą sekcję, a osoba trzecia wniesie roszczenie, żądanie lub pozew przeciwko wnioskodawcy, wnioskodawca odpowie na takie roszczenie, żądanie lub pozew na własną odpowiedzialność i koszt (w tym honoraria prawników).
 

4. Wytyczne dotyczące zgłoszeń

a) Formularz aplikacyjny należy wypełnić po angielsku lub po japońsku

b) WAŻNE: Należy się upewnić, że wpisany w formularzu adres e-mail jest prawidłowy.

c) Po wypełnieniu formularza aplikacyjnego przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia. Jeżeli nie otrzymają Państwo wiadomości w przeciągu jednego dnia od wysłania zgłoszenia, istnieje możliwość, że podany został błędny adres e-mail. W takim przypadku proszę sprawdzić formularz i przesłać go ponownie.

d) W przypadku zgłoszeń w formie papierowej, należy dołączyć wydruk maila z potwierdzeniem.

e) W ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia przesłany zostanie link do folderu, w którym należy należy umieścić wersję elektroniczną pracy. Nazwa pliku powinna mieć format ImięNazwisko.pdf

c) Należy się upewnić, że przedłożone prace mogą być wydrukowane w formacie A4. Zwłasza w przypadku komiksów internetowych ważne jest, by odpowiednio rozdzielić strony, tak by mogły zostać wydrukowane w formacie A4 w odpowiednim rozmiarze.

d) Należy zaznaczyć numery stron na każdej stronie.

e) Jeżeli praca nie jest w postaci gotowego tomiku należy wyraźnie zaznaczyć strony rozkładowe

f) Autorzy nagrodzonych prac mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych kopii.

g) Prace mogą być w dowolnym języku.
 

5. Zwrot prac

Nadesłane prace nie będą zwracane. W przypadku zgłaszania niepublikowanych wcześniej prac autor powinien zachować oryginał. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystawiania nadesłanych prac lub przekazania ich organizacjom publicznym w celach wymienionych w pkt. 2.
 

6. Wyłonienie zwycięzców

Po wstępnej selekcji dokonanej przez Japońskie Stowarzyszenia Wydawców Mangi, laureatów wyłoni Komitet Wykonawczy 18. edycji Japan International MANGA Award.

 

7. Nagrody

a) Zwycięzca konkursu otrzyma Złotą Nagrodę. Zostaną także przyznane trzy Srebrne Nagrody oraz ok. jedenastu Brązowych Nagród. Laureaci Złotych i Srebrnych Nagród otrzymają statuetki i certyfikaty, a zdobywcy Brązowych Nagród - certyfikaty. 

b) Nagroda Specjalna może zostać przyznana pracy, która nie kwalifikuje się do Srebrnej Nagrody, jednak wyróżnia się na tle pozostałych Brązowych Nagród. Zdobywca również otrzyma stosowny certyfikat.

c) Laureaci Złotych i Srebrnych nagród zostaną zaproszeni do Japonii na ok. 7 dni i wezmę udział w uroczystej ceremonii wręczenia nagród.
 

8. Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia nagród zaplanowana jest na luty 2025 roku w Tokio

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Informacji i Kultury, e-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp

Oficjalna strona konkursu: http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html

Fanpage konkursu: https://www.facebook.com/manga.award