Ambasada

Studia zawodowe


Ambasada Japonii ogłasza nabór na stypendium do wyższych szkół zawodowych (Professional Training College) w Japonii.

Studenci - stypendyści, odbywają roczny kurs przygotowawczy obejmujący m.in. naukę języka japońskiego, następnie przez dwa lata kształcą się w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku japońskim.

Więcej informacji o wyższych szkołach zawodowych można znaleźć tutaj.

Procedura i terminy dotyczące stypendium:


1. Dostarczenie/przesłanie kompletu dokumentów do Ambasady Japonii w Polsce


Adres: Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa.
Termin: 8 czerwca (piątek) 2018 r. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do ambasady.

Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową

Prosimy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w poniższej instrukcji. Z uwagi na wymóg ukończenia szkoły średniej przed wyjazdem do Japonii, generalnie o udział w stypendium mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści lub absolwenci szkół średnich.

Wymagane dokumenty:


(1) Formularz zgłoszeniowy (na wyznaczonym formularzu) ze zdjęciem1 oryginał
1 kopia
(2) Świadectwa szkolne ze wszystkich lat nauki w szkole średniej1 oryginał
1 kopia
(3) Świadectwo ukończenia ostatnio uczęszczanej szkoły średniej
(lub zaświadczenie o przewidywanym terminie ukończenia)
1 oryginał
1 kopia
(4) List polecający od dyrektora lub wychowawcy ostatnio uczęszczanej szkoły średniej (format dowolny, dostępny wzór)1 oryginał
1 kopia
(5) Karta badań lekarskich (na oficjalnym formularzu)1 oryginał
1 kopia
(6) Zaświadczenie o byciu studentem (osoby będące studentami uczelni wyższej)1 oryginał
1 kopia
(7) Świadectwo maturalne (osoby, które takowe posiadają)1 oryginał
1 kopia
(8) Certyfikat potwierdzający kompetencje językowe (osoby, które takowy posiadają)2 kopie

Formularze oraz listę dostępnych kierunków można pobrać stąd.


Uwagi do wypełniania formularza aplikacyjnego:


Pozostałe uwagi:

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku japońskim lub angielskim. Do dokumentów sporządzonych w innych językach należy dołączyć japońskie lub angielskie tłumaczenie (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane).

Dokumenty należy ponumerować odpowiednio od (1) do (8) w prawym górnym rogu.

Badania lekarskie można wykonać w dowolnej placówce służby zdrowia, zarówno publicznej, jak i niepublicznej.

Formularze przesyłane pocztą należy bezwzględnie wysłać przesyłką priorytetową (decyduje data wpłynięcia dokumentów do ambasady)


2. Egzaminy na wybrany kierunek studiów i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzaminy planowane są na ostatni tydzień czerwca. Ambasada dokona wstępnej selekcji kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. O dokłądnym terminie egzaminów kwalifikacyjnych poinformowane zostaną jedynie wybrane osoby.


Przedmioty egzaminacyjne: matematyka, j. japoński, j. angielski

Testy z lat poprzednich można znaleźć tutaj. (Tabela zatytułowana "Special Training College Students")


3. Zawiadomienie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie decyzji Japońskiego Ministerstwa Edukacji.

Termin: grudzień 2018 - styczeń 2019


4. Wyjazd do Japonii.

Termin: początek kwietnia 2019


Pozostałe uwagi. WAŻNE!

a) Osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego powinny ubiegać się o stypendium w ambasadzie japońskiej w kraju swojego obywatelstwa (np. obywatele Czech mogą aplikować w ambasadzie japońskiej w Czechach). Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego nie mogą ubiegać się o stypendium w Ambasadzie Japonii w Polsce.

b) Wśród osób, które uzyskały stypendium w Japonii, rokrocznie zdarzają się przypadki nieuzasadnionego przerwania studiów, bądź też długotrwałej, niczym nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Sytuacje takie są kłopotliwe nie tylko dla uczelni, która przyjmuje studenta, ale dla wszystkich stron zaangażowanych w zorganizowanie pobytu studenta w Japonii. Gdyby wyżej wymienione sytuacje dotyczyły studentów z Polski to mogłyby spowodować wykluczenie kandydatów z Polski z programu stypendialnego w przyszłości. Dlatego prosimy, aby do egzaminów podchodziły osoby w pełni odpowiedzialne i świadome tego, że ich stypendium opłacane jest z publicznych finansów kraju (japońskich podatków).

c) Nie przewiduje się możliwości przerwania studiów w trakcie ich trwania, dlatego też prosimy, aby do egzaminu podchodziły osoby, które są pewne swojej decyzji o odbyciu całego toku studiów.